Logo des Projekts Fluchtgrund Queer: Queer Refugees Deutschland

اهداف 2019/2020

پنجمین نشست شبکه سراسری فعالان همجنسگرا، دوجنسگرا، تراجنس و بیناجنس (LGBTI) در آلمان در ماگدبورگ (Magdeburg)

برای پنجمین بار فعالان LGBTI پناهنده از سراسر آلمان جهت برنامه ریزی فعالیت های آتی برای دو سال آینده در درون شبکه با یکدیگر دیدار کردند. این نشست این بار در قالب کارگاه تعاملی در ماگدبورگ با همکاری «انجمن مردان و زنان همجنسگرای زاکسن-انهالت» (LSVD Sachsen-Anhalt) برگزار شد.

پنجمین کارگاه تعاملی ایده هایی برای انجمن و همچنین برای فعالیت هایی که فعالان LGBTI قصد دارند در آینده انجام دهند، تعیین کرد. فعالان LSBTI پناهنده از دسامبر سال 2017 چهار بار با یکدیگر دیدار کردند و در طی کارگاه در ارفورت (Erfurt) متوجه شدند که چگونه می توانند یک انجمن سراسری در آلمان در چارچوب “Queer Refugees Deutschland” تاسیس نمایند، به گونه ای که بتوانند صدای خود را برای حقوق پناهندگان LGBTI در آلمان به گوش دیگران برسانند.

هدف این کارگاه تعیین ظرفیت های فردی و جمعی فعالان LGBTI در شبکه و برقراری ارتباط با سایر فعالان LGBTI بود. شرکت کنندگان در مورد چگونگی امکان همکاری با یکدیگر در ایالت های مختلف تبادل نظر کردند. در سال های 2019 و 2020 این شبکه اطلاعات بیشتری در این مورد کسب خواهد کرد که یک انجمن چگونه تاسیس می شود، به عنوان شبکه دارای چه وظایفی بوده و در شبکه مسئول کدام مسئولیت های فردی می گردند.

در این کارگاه یازده شرکت کننده از هفت ایالت و شش کشور مبداء حضور داشتند.