Projekt Queer Refugees Deutschland

سازمان ها

برای پناهندگان LSBTI، سازمانها بسیاری در آلمان وجود دارند که طرح‌های مختلفی را ارائه می‌کنند. در اینجا شما می‌توانید نزدیک‌ترین و مناسب‌ترین مورد را پیدا کنید. پس کافی است کلمه جستجو (و همچنین شهر یا کدپستی) خودتان را ارسال کنید و روی گزینه‌های مرتبط کلیک کنید!

Scroll Up