Logo des Projekts Fluchtgrund Queer: Queer Refugees Deutschland

بهترین راهکار (Best Practice) – هشتمین گردهماییِ شبکه سازیِ سراسری برایِ فعّالانِ LGBTI پناهنده

شبکه­یِ سراسریِ فعّالان LGBTI پناهنده، برایِ هشتمین بار جهتِ ادامه­یِ فعالیت­هایِ خود درموردِ پناهندگانِ LGBTI برگزار شد. این گردهمایی از تاریخِ 9 تا 12 اکتبرِ سالِ 2020 در ایستگاهِ آتش­نشانیِ قدیمیِ شهرِ کُلن (Köln) برگزار شد. موضوعِ کارگاه این بار در موردِ “بهترین راه­کار”، یعنی مفاهیمِ امتحان شده و نویدبخش برایِ تعهدِ فعالانه بود. گردهماییِ شبکه­سازی در مراسمِ CSD (روز خیابانِ کریستُفِر) کُلن گنجانده شد، که فعالینِ LGBTI نیز در آن شرکت داشتند.

این بار در مجموع 13 فعال در گردهماییِ شبکه­سازی شرکت کردند. آن­ها هشت کشورِ مَبداء و هفت ایالتِ فدرال را نمایندگی می­کردند. گردهمایی با شرکت در “PRIDE NOW – THE Cologne Pride SHOW” آغاز شد. سپس در روزِ دوّم، بحث­هایِ فشرده درباره­یِ “بهترین راه­کار” طی کار و فعالیتِ داوطلبانه دنبال شد. در اینجا، فعالان همچنین این فرصت را داشتند که با همراه در روند و مُشاور، خانمِ زاندرا کلاید­اَیتِر (Sandra Kleideiter) مَشورت کنند و به تبادلِ تجربیات بپردازند. در روزِ سوّم، از جمله شرکت در تظاهراتِ دوچرخه­سواریِ CSD در برنامه گنجانده شده بود. یک روز قبل در یک کارگاهِ آموزشی، یک سخنرانی به طورِ مُشترک تحتِ هدایتِ خانمِ اینا وُلف (Ina Wolf) تهیه شد. در مراسمِ اِختتامیه، توسطِ فعالانِ QRD (فهرست منابع کوئیر) در حضورِ بیش از 3000 مُستمع و مَطبوعاتِ حاضر به صورتِ عَلَنی اِرائه شد. مُحتوا این بود که آن­ها چه شرایطِ نامناسبی را در سیستمِ پناهندگی می­دیدند و از دیدگاهِ آن­ها چه اتفاقی باید روی دهد تا بتوان این موارد را برطرف کرد. گردهمایی شبکه­سازی با اِجتماعِ مُشترک در تِئاتر هنرِ کُلن خاتمه یافت.