Logo des Projekts Fluchtgrund Queer: Queer Refugees Deutschland

Yeni: Cinsel yönelim ve/veya cinsiyet kimliðine (SOGI) atýfta bulunan iltica prosedürlerinde dil arabuluculuðu için Federal Ofis’in terminoloji listesinin yayýnlanmasý

11. Ocak 2024

Arapça, Dari, Ýngilizce, Fransýzca, Peþtuca, Farsça, Rusça, Türkçe ve Urduca dillerinde hazýrlanan bu yeni kýlavuz sizi cinsel kimlikler ve cinsiyet kimlikleri hakkýnda daha fazla bilgi edinmeye davet ediyor. Çünkü: Almanya’da da lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks ve queer bireyler (LGBTIQ*) günlük yaþamlarýnda hassas ancak net bir þekilde adlandýrýlmasý gereken bir ötekileþtirme yaþamaktadýr. Bu ýlavuz ile LGBTIQ* bireylere yönelik önyargýlarýn kýrýlmasýna yardýmcý olmak ve bu konularla ilgili insanlarý bilgilendirmeyi ve eðitmeyi amaçlýyoruz. Güvensizlikler genellikle hayatý, baþkalarýnýn duygularýný ve korkularýný bilmemekten kaynaklanýr. Bu nedenle kendi deneyimlerinizden bahsederken doðru kelimeler önemlidir.

Yakýn zamanda göç etmiþ veya sýðýnma talebinde bulunan lezbiyen, gey, biseksüel, trans*, interseks ve queer bireyler, ihtiyaçlarýný iletebilecekleri saygýlý ve hassas bir ortama ihtiyaç duymaktadýr. Birçok LGBTIQ* birey, tercümanlýk yaparken kendi ana dillerinde aþaðýlayýcý terimlerle karþýlaþtýklarý için sorunlarý hakkýnda konuþmamaktadýr.

Korkularý azaltmak ve saygýlý muamele ve insancýl þartlar saðlamak istiyoruz. Almanya’daki Lezbiyen ve Gey Derneði (LSVD) ve Federal Göç ve Mülteciler Dairesi (BAMF) ile iþbirliði içinde cinsel yönelim ve cinsiyet kimliði (SOGI) konusunda iki dilli terim listeleri hazýrlanmýþtýr.

Bu nedenle, mütercim ve tercümanlarý bu kýlavuzu deðerli çalýþmalarýný desteklemek için kullanmaya ve bu konularda birbirleriyle diyalog kurmak için bir fýrsat olarak deðerlendirmeye davet ediyoruz.

Ekibiniz bu konuda ücretsiz eðitim almak isterse, lütfen iletiþime geçin.

Kýlavuza ana sayfamýzdan da ulaþabilirsiniz.

Kýlavuz ücretsiz olarak ve ücretsiz kargo ile þu adresten temin edilebilir: queer-refugees@lsvd.de

“Saldırıya açık LGBTI* mültecileri konusuyla alakalı belediyelerin ve ilçelerin sunmuş olduğu ücretsiz danışmanlık ve eğitim”

20. Eylül 2023

„ Kaçış Nedeni: queer – Queer Refugees Almanya “ adlı projemiz özellikle profesyonel danışmanlık merkezlerinin birbirinde uzak olduğu Almanya’nın yüz ölçümü büyük olan eyaletlerinde personel, karar vericiler ve gönüllü çalışanlar için belediyenin tesislerinde ücretsiz danışmanlık hizmetleri ve eğitimler veriyor. Buna LGBTI* mültecileriyle çalışan tüm kurumlar, sosyal aktörler ve belediye departmanları dahildir.

Bununla ilgili son yıllarda oldukça tecrübe edindik ve belediye tesislerindeki sorunlar ve bunun getirdiği büyük yükler hakkında bilgi sahibiyiz. Arka plan senaryolarının, Best Practice uygulamalarının, duyarlı hale getirmenin, şiddetten korunmanın, korunaklı alanların ve entegrasyonun ele alındığı dönüşümlü ve interaktif derslerde tüm katılımcılara, hizmetin az gittiği bölgelerde bulunan LGBTI* mültecilerinin durumunu iyileştirmek için gerekli olan bilgiler ve eylem güvencesi verilecektir.

Ulaşım ve barınma masraflarını biz karşılıyoruz. Canlı en az 15 katılımcı, sanal ise 11 katılımcı.

Katılım belgesi tahsis edilecektir.

Kayıt ve danışmanlık: queer-refugees@lsvd.de

Yeni teklifimiz: Cinsel eğitim ve toplumsal cinsiyet çeşitliliği eğitimi, entegrasyon ve dil kurslarında öğretmenler için önemli bir konudur

4. Eylül 2023

“Çeşitliliği kucaklıyoruz! Almanya’da cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği – entegrasyon kurslarında öğretim için tematik kitapçık”

Entegrasyon kursları müfredatında konu ile ilgili iki saat eğitim öngörülmüştür.

Entegrasyon kursu yürütenlere yönelik eğitimin içeriği şöyledir:

Toplumsal cinsiyet ve cinsel kimliklere giriş

Menşe ülkelerdeki zulüm durumu, LGBTİ neden kaçıyor

Çözüm kitapçığı ile birlikte ders kitapçığının ayrı bölümleri

Etkileşimli sorular yoluyla öğrenilenlerin pekiştirilmesi, soruların ele alınması ve LGBTİ* ve toplumsal cinsiyet konulu öğretim içeriğinin reddedilmesi.

Herhangi bir ücret talep etmediğimiz için tesisler veya öğretim kadrosu için herhangi bir maliyet söz konusu değildir. Eğitimin yapılabilmesi için Zoom üzerinden giriş yapabileceğiniz ekranı olan, kameralı ve mikrofonlu uygun bir cihaz gerekmektedir. Eğitimin sonunda, göçmen kökenli LGBTİ kişilerin özel ihtiyaçlarının gündelik işlerde nasıl daha iyi karşılanabileceğine dair somut öneriler üzerinde durulacak. Bunun için materyal temin edeceğiz. Eğitim bitiminde katılım sertifikası veriyoruz.

Kişiselleştirilmiş davetiyeler için katılımcıların ilgili e-posta adreslerine ihtiyacımız var. Verileri tabii ki DGSVO’ya uygun bir şekilde işliyoruz.

İki eğitim tarihiyle ilgili bilgiler şöyle: 09/11/23 ve 28/11/23, saat 16:00 – 20:00 arası

queer-refugees@lsvd.de mail adresinden kayıt olabilirsiniz.

Kitapçık ayrıca bu adresten ücretsiz olarak sipariş edilebilir.

Federal İçişleri Bakanlığı iltica süreçlerinde LGBTİ mültecilerine yönelik davranışsal öngörüleri kaldırıyor

4. Eylül 2023

Almanya Lezbiyen ve Gey Derneği (LSVD) ve partner kuruluşlarının yıllardır “gizlilik gerekliliği” uygulamasını eleştirmesinin ardından, Federal İçişleri ve İçişleri Bakanlığı (BMI) şimdi iltica hizmet talimatını revize etti ve queer mültecileri için gizlilik gerekliliği zorunluluğunu kaldırdı. Ekim 2022’den itibaren Federal Göç ve Mülteciler Dairesi (BAMF), queer sığınmacılarının menşe ülkelerine geri dönme riskini artık öngörülen davranışlarına göre değerlendirmeyecek, ancak risk değerlendirmesi için her zaman dışlanmış bir yaşamı kriter olarak alacaktır.

Avrupa Adalet Divanı (AAD) 2013 gibi erken bir tarihte, iltica makamlarının ve mahkemelerin eşcinsel mültecilerden “zulüm riskinden kaçınmak için cinsel yönelimlerini gizli tutmalarını veya ifade etmekten kaçınmalarını” makul bir şekilde bekleyemeyeceğine karar vermişti. 2020 yılında Alman Federal Anayasa Mahkemesi, ATAD’ın bu dönüm noktası niteliğindeki kararını bir ele aldı ve bu gerekliliğin biseksüel sığınmacılar için de geçerli olması gerektiğini teyit etti. Bununla birlikte, queer mültecilerinin sığınma başvuruları, diğer hususların yanı sıra, geri döndüklerinde kendi özgür iradeleriyle cinsel yönelimlerini veya cinsiyet kimliklerini gizli tutacaklarına dair tahminlere dayanılarak reddedilmeye devam etti.

Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser (Kaynak: Peter Jülich)

“Federal Hükümetin sözünü tutmuş olmasından ve BAMF’taki gizlilik gerekliliği artık gerçekten kaldırılmış olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Tutarlı uygulama için sorumlu Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser’e ve destekleri için SPD, Yeşiller ve FDP’nin hükümet gruplarına açıkça teşekkür ediyoruz” dedi. “Zulüm uygulayan devletlerden gelen queer mültecilerinin nihayet Almanya’da tutarlı bir korumaya kavuşacağını umuyoruz. Ancak yapılan değişiklik, sadece hizmet talimatı uyarlandığı için yasal durumda yapılacak bir değişiklik değildir. Bununla birlikte, iltica başvuruları gizlilik gerekliliği nedeniyle nihai olarak reddedilmiş olan ve bu nedenle sadece tolere edilen queer mültecilerine, takip eden bir iltica başvurusu olasılığını incelemelerini tavsiye ediyoruz. Yeni şartlar, en azından sınır dışı edilmeye engel teşkil etme şansını arttırdı,” diye devam ediyor Dörr.