Logo des Projekts Fluchtgrund Queer: Queer Refugees Deutschland

اطلاعات در مورد ویروس Corona در آلمان

در مقابل ویروس Corona ، همه مردم آلمان مجبورند رفتار خود را به طور قابل توجهی تغيير دهند. این مسئله در مورد آلمانی ها و مجاهران نیز صدق می کند. تنها در صورت جلوگیری از افزایش تعداد عفونت ها ، کمک های پزشکی برای همه کافی خواهد بود. تنها در صورتی که همه افراد در آلمان تماس های شخصی خود را به حداقل برسانند ، هیچ قوانین سختگیرانه تری وجود نخواهد داشت. در زیر تعدادی پیوند با اطلاعات موثق در مورد رفتار صحیح با توجه به ویروس Corona مشاهده خواهید کرد.

فیلم ها:

سخنرانی صدراعظم مرکل (منبع: دولت فدرال)

دستورالعمل های ایالتی فدرال (منبع: دولت فدرال)

متن ها:

سوالات و پاسخ های کلی (منبع: دولت فدرال)

اطلاعات در مورد ویروس كرونا (منبع: ژوهانیتر)

اطلاعات عمومی (منبع: Handbook Germany)