Logo des Projekts Fluchtgrund Queer: Queer Refugees Deutschland

مقاله تخصصی در مورد پناهندگان همجنس‌گرا زن/مرد، دوجنس‌گرا، تراجنس، بیناجنس (LGBTI) اکنون در اختیار عموم می‌باشد

در چاپ شماره 3/2020 مجله‌ی Asylmagazin از جمله به دو تصمیم دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان که، حقوق متقاضیان – LGBTI را قدرت می‌بخشد، پرداخته و در این راستا تفسیر جامعی از Philipp Braun، Patrick Dörr (هر دو از انجمن LSVD) و Alva Träbert (از انجمن Rosa Strippe) منتشر کرده است.

دادگاه قانون اساسی فدرال در تصمیم مورخ 02/11/1398 (22.01.2020) به حکم دیوان دادگستری اروپا مورخ 16/08/1392 (07.11.2013) استناد کرده است. طی این حکم، دیوان دادگستری اروپا مقرر نموده که ادارات پناهندگی اجازه‌ ندارند استدلال كناند كه متقاضیان همجنس‌گرای زن/مرد با دلیل امکان مخفی نگاه داشتن جنسیت خود یا جلوگیری در عمل به آن را دارند. اکنون در تقاضاهایِ مجاز برشمردن استیناف در برابر احکام دادگاه‌های اداری نیز می‌توان به تصمیم دادگاه قانون اساسی ارجاع داد. به صورت همزمان، تصمیم مذکور واضح ساخته که اداره مهاجرت و پناهندگان فدرال (BAMF) و دادگاه‌ها اجازه‌ی اخراج با دلیل امکان زندگی مخفیانه افراد دوجنس‌گرا را ندارند.

در تصمیم مورخ 13/09/1398 (04.12.2019) دادگاه قانون اساسی فدرال در مورد بررسی مجاز برشمردن یک درخواستِ دوم مقرر گشته بود، اظهار نمود. در صورتی که متقاضیان وضعیت موضوعیِ تغییر یافته‌ای را به نحوی قابل اثبات و باور ارائه نمایند، “تنها امکان تصمیمی مثبت‌تر كافى است”. ارزیابی بیشتر در مورد احتمال پیگرد باید در چنین مواردی در خودِ دادرسیِ دوم صورت گیرد و نه از قبل در تصمیم در مورد مجاز برشمردن دادرسیِ دوم.

در چاپ شماره 10-11/2019 مجله‌ی پناهندگان نیز، Alva Träbert و Patrick Dörr موضوعات پناهندگان LGBTI و حفاظت در برابر خشونت و پناهندگان LGBTI در دادرسی پناهندگی را به صورت جامع روشن نموده و نکات عملی و حقوقی بسیاری را برای کار با پناهندگان LGBTI عنوان نموده‌اند.