Logo des Projekts Fluchtgrund Queer: Queer Refugees Deutschland

پروژه‌ی „Queer Refugees Deutschland“ در گردهمایی-آنلاین „COVID-19 & Queer Asylum“ مشارکت می‌نماید

در تاریخ 29 آوریل گردهمایی „COVID-19 & Queer Asylum“ متعلق به شبکه‌ی „Queer European Asylum“ در قالب سمیناری مجازی با چهار پَنِل برگزار شد. تمرکز کنفرانس بین‌المللی بر چالش‌های ایجاد شده توسط کووید-19-دنیاگیر بود. شرکت‌کنندگانِ پناهنده و غیر پناهنده از بریتانیای کبیر، ایتالیا و آلمان در مورد جنبه‌های مختلف کار خود به بحث نشستند. در بین آنها، برای انجمن زنان و مردان همجنس‌گرای آلمان (LSVD)، همچنین خانم Lilith Raza از پروژه‌ی „Queer Refugees Deutschland“ و آقای Philipp Braun، که انجمن زنان و مردان همجنس‌گرای آلمان (LSVD) را به صورت افتخاری پشتیبانی می‌نماید، حضور داشتند.

کنفرانس آنلاین به چهار مبحث پرداخته است: در پنل 1، اجرا شده توسط شورای اروپا، سخنگویانی از بریتانیای کبیر، ایتالیا و آلمان به بحث در مورد “یک چشم‌اندازِ اروپایی برای کووید-19 و پناهندگی-LGBTI” پرداختند. پنل 2 توسط آقای Danijel Benjamin Ćubelić از شهر هَیدِل‌بِرگ اجرا گشته و به موضوع “انزوا و تروما” تخصیص یافت. خانم Lilith Raza، که برای انجمن زنان و مردان همجنس‌گرای آلمان (LSVD) به پناهندگان و نهادها در کل آلمان مشاوره می‌دهد، در اینجا مقاله‌ای را در مورد وضعیت پناهندگان-LGBTI در زمان کووید-19 ارائه نمود. در پنل 3 “دسترسی به LGBTI و پشتیبانی سلامتی” در مورد کار با پناهندگان کوئیر، از چشم‌انداز خود مهاجران به بحث پرداخته شد. این بحث توسط خانم Harpreet Kaur Cholia از شورای پناهندگان هِسِن اجرا گشت. پنل 4 توسط آقای Philipp Braun از انجمن زنان و مردان همجنس‌گرای آلمان (LSVD)اجرا گشته که “نشستی در مورد اطلاعات حقوقی” را به تصویر کشید. در اینجا یک وکیل از فرانکفورت و خانم Rosa Strippe از همکاران پایگاه مشاوره-LGBTI در بُخوم  در مورد سئوالات متعددی درباره‌ی حق پناهندگی در آلمان، که برای پناهندگان-LGBTI مهم هستند، بحث نمودند.

شما می‌توانید از طریق وب‌سایت ذیل به اطلاعاتی تکمیلی و همچنین تمامیِ فیلم‌های ضبط شده از چهار پنل دسترسی پیدا کنید: Webseite des Netzwerks Queer European Asylum