Logo des Projekts Fluchtgrund Queer: Queer Refugees Deutschland

Yeni: Cinsel yönelim ve/veya cinsiyet kimliðine (SOGI) atýfta bulunan iltica prosedürlerinde dil arabuluculuðu için Federal Ofis’in terminoloji listesinin yayýnlanmasý

Arapça, Dari, Ýngilizce, Fransýzca, Peþtuca, Farsça, Rusça, Türkçe ve Urduca dillerinde hazýrlanan bu yeni kýlavuz sizi cinsel kimlikler ve cinsiyet kimlikleri hakkýnda daha fazla bilgi edinmeye davet ediyor. Çünkü: Almanya’da da lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks ve queer bireyler (LGBTIQ*) günlük yaþamlarýnda hassas ancak net bir þekilde adlandýrýlmasý gereken bir ötekileþtirme yaþamaktadýr. Bu ýlavuz ile […]

Arapça, Dari, Ýngilizce, Fransýzca, Peþtuca, Farsça, Rusça, Türkçe ve Urduca dillerinde hazýrlanan bu yeni kýlavuz sizi cinsel kimlikler ve cinsiyet kimlikleri hakkýnda daha fazla bilgi edinmeye davet ediyor. Çünkü: Almanya’da da lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks ve queer bireyler (LGBTIQ*) günlük yaþamlarýnda hassas ancak net bir þekilde adlandýrýlmasý gereken bir ötekileþtirme yaþamaktadýr. Bu ýlavuz ile LGBTIQ* bireylere yönelik önyargýlarýn kýrýlmasýna yardýmcý olmak ve bu konularla ilgili insanlarý bilgilendirmeyi ve eðitmeyi amaçlýyoruz. Güvensizlikler genellikle hayatý, baþkalarýnýn duygularýný ve korkularýný bilmemekten kaynaklanýr. Bu nedenle kendi deneyimlerinizden bahsederken doðru kelimeler önemlidir.

Yakýn zamanda göç etmiþ veya sýðýnma talebinde bulunan lezbiyen, gey, biseksüel, trans*, interseks ve queer bireyler, ihtiyaçlarýný iletebilecekleri saygýlý ve hassas bir ortama ihtiyaç duymaktadýr. Birçok LGBTIQ* birey, tercümanlýk yaparken kendi ana dillerinde aþaðýlayýcý terimlerle karþýlaþtýklarý için sorunlarý hakkýnda konuþmamaktadýr.

Korkularý azaltmak ve saygýlý muamele ve insancýl þartlar saðlamak istiyoruz. Almanya’daki Lezbiyen ve Gey Derneði (LSVD) ve Federal Göç ve Mülteciler Dairesi (BAMF) ile iþbirliði içinde cinsel yönelim ve cinsiyet kimliði (SOGI) konusunda iki dilli terim listeleri hazýrlanmýþtýr.

Bu nedenle, mütercim ve tercümanlarý bu kýlavuzu deðerli çalýþmalarýný desteklemek için kullanmaya ve bu konularda birbirleriyle diyalog kurmak için bir fýrsat olarak deðerlendirmeye davet ediyoruz.

Ekibiniz bu konuda ücretsiz eðitim almak isterse, lütfen iletiþime geçin.

Kýlavuza ana sayfamýzdan da ulaþabilirsiniz.

Kýlavuz ücretsiz olarak ve ücretsiz kargo ile þu adresten temin edilebilir: queer-refugees@lsvd.de