Logo des Projekts Fluchtgrund Queer: Queer Refugees Deutschland

تماس

تماس (fa)

لطفاً توجه داشته باشید: درخواستِ پناهندگی برایِ آلمان فقط باید در آلمان اِرائه شود. اگر هنوز در خارج از كشور هستید و قصد دارید برای اِرائه­یِ درخواستِ پناهندگی به آلمان سفر كنید، مُتأسفانه نمی­توانیم كمكی به شما اِرائه دهیم.

یک راهِ قانونی برایِ ورود به آلمان و زندگی در آنجا، به عُنوانِ مثال ویزایِ کار یا ویزایِ دانشجویی است. جهتِ کسبِ اطّلاعاتِ بیشتر، لطفاً به سفارتِ آلمان در کشورِ خود مراجعه نمائید.